Martyna Lysy / IV rok
BANG = projekt gazety artystycznej
2007;